Keeled

estonian  finnish  English  

Pakkumised...

€4,126.65  €3,639.67
Säästa: 12%
€1,959.12  €2,032.32
Säästa: -4%
€447.00  €379.22
Säästa: 15%

Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus- KredEx

Taotlusi saab esitada kuni 30. aprillini 2018!

 

Juhime teie tähelepanu, et vastavalt määrusele, saab toetuse taotlusi esitada kuni 2018. aasta 30. aprillini. Toetatavad tegevused peavad olema lõpetatud või toetuse saaja poolt vastu võetud hiljemalt 2018. aasta 1. novembriks.

 

Kellele on väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus mõeldud?

Toetus on mõeldud füüsilistest isikutest väikeelamute omanikele, kes soovivad asendada vedelkütust kasutavad katelseadmed taastuvenergiaallikaid kasutavate kütteseadmetega.

Toetuse objektiks saab olla üksikelamu, kaksikelamu, ridaelamu ja muu kahe korteriga elamu, mille soojusvarustuse liigina on märgitud lokaalküte ja energiaallika liigina vedelkütus.

Toetuse saamise eelduseks on, et taotleja väikeelamu on püstitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse. Kui taotleja väikeelamule on väljastatud ehitusluba ehitise püstitamiseks peale 22.07.1995. a, peab olema väikeelelamule väljastatud ka kasutusluba või alates 01.07.2015 kasutusteatis.

Meetme raames on abikõlblikud järgmiste tegevustega seotud kulud:

 • väikeelamu vedelküttel katelseadme vahetamise kulu, sealhulgas uue kütteseadme soetamine, paigaldamine ning katelseadmete lisatarvikute (sealhulgas tsirkulatsioonipump, kompleksne automaatika) ja abiseadmete vahetamine ning energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmete soetamise ja paigaldamisega seotud kulu.
 • väikeelamule õhk-vesi tüüpi soojuspumpade, mille soojustegur (COP) kütmisel on vähemalt 3,5 (7 °C / 35 °C EN 14511), või vesi-vesi (maasoojuspump) tüüpi soojuspumpade, mille süsteemi soojustegur (COP) kütmisel on vähemalt 4,0 (0 °C / 35 °C EN 14511), paigaldamisega seotud kulu.
 • kütteseadme paigaldamise projekteerimisega seotud kulu.
   

Seega ei ole toetuse saamiseks esitatud täpset kütteseadme määratlust, mõiste alla kuuluvad kõik kütteseadmed, mis toodavad soojust taastuvatest energiaallikatest, sealhulgas nt katelseadmed, soojuspumbad, veekontuuriga ahjud, päikeseenergia abil soojusenergiat tootvad seadmed.

Toetuse määr on kuni 40% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Maksimaalne võimalik toetussumma on 4000 eurot taotleja kohta.

Meede avati 18.12.2014 ja toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni.

 

Millised on peamised nõuded taotlejale?

 • Kütteseadme paigaldamiseks ja olemasolevate süsteemidega ühendamiseks on vajalik projekt (tekstiline ja skemaatiline juhend taastuvenergia seadme väikeelamu küttesüsteemiga ühendamiseks või taastuvenergia seadme paigaldamiseks). Kütteseadme paigaldamiseks ja olemasolevate süsteemidega ühendamiseks piisab reeglina tehnilise kirjelduse olemasolust. Põhjendatud juhtudel on kohalikul omavalitsusel õigus nõuda ehitusprojekti koostamist;
 • Toetuse taotleja peab kütteseadme soetamiseks ja paigaldamiseks võtma vähemalt kolm hinnapakkumist. Kui toetuse taotleja tellib mitu või kõik tööd ühelt pakkujalt, võtab toetuse taotleja pakkumised vastavale tööde kogumile. Kui toetuse taotleja ei vali odavaimat pakkumist või juhul, kui toetuse taotlejast mitteolenevatel põhjustel ei ole võimalik võtta kolme pakkumist, peab toetuse taotleja põhjendama oma valikut või pakkumiste võtmata jätmist kirjalikult taotluse vormil. Projekteerimisele ei laiene kolme hinnapakkumise nõue;
 • Kütteseadme soetamisel peab müüja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse garantii paigaldamisöödele. Juhul, kui tegemist on väljaspool Euroopa majanduspiirkonda asuva tootja toodetud seadmega, siis peab sellel olema CE sertifikaat ja vähemalt kaheaastane tootjagarantii;
 • Taotleja väikeelamut tuleb eraldatud toetuse puhul sihtotstarbeliselt kasutada vähemalt viie aasta jooksul pärast toetuse eraldamise lepingu sõlmimist;
 • Taotleja peab kindlustama väikeelamu vähemalt viiel järjestikusel aastal alates toetuse taotluse rahuldamise otsusest.

 

Kuidas väikeelamu küttesüsteemi uuendamise toetust taotleda?

Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse KredExile digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile eramaja@kredex.ee või paberkandjal Eesti Posti kaudu tähitud kirjana. Paberkandjal esitatud taotlus peab laekuma suletud ümbrikus, saadetuna tähitud kirjana aadressil SA KredEx, Hobujaama 4, 10151 Tallinn. Ümbrikul peab olema taotleja täisnimi, aadress ja märge ,,Väikeelamute toetus". Taotluse postitamise või e-kirja saatmise kuupäev ei tohi olla varasem kui vooru avamise tähtpäev.

Taotlusele peavad olema lisatud kõik lisadokumendid, puuduste korral antakse nende kõrvaldamiseks tähtaeg pikkusega kuni 10 tööpäeva. Puuduste mitte kõrvaldamisel, sh lisadokumentide esitamata jätmisel tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

NB! Üle 10 MB e-kirju palun saata mitme eraldi kirjana arvestusega, et üks kiri oleks alla 10 MB.

 

Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

Dokumendid

 • Taotlus (dokumendi avamiseks vajalik vähemalt Adobe Reader versioon 11, programmi allalaadimiseks vajuta siia), sh andmed väikeelamu senise aastase vedelkütusetarbe ja projekti tulemusel eeldatava aastase taastuvenergiatarbe kohta
 • Kütteseadme paigaldamise projekt (tekstiline ja skemaatiline juhenddokument taastuvenergia seadme väikeelamu küttesüsteemiga ühendamiseks või taastuvenergia seadme paigaldamiseks).
 • KredExi poolt kinnitatud vormil projekteerija poolt antud hinnang kütteseadme eeldatava aastase energiatoodangu kohta;
 • Kütteseadme soetamise ja paigaldamise hinnapakkumised, sealjuures peavad hinnapakkumised olema taotluse esitamise hetkel kehtivad;
 • Omafinantseeringu olemasolu tõendav dokument (kas krediidiasutuse laenuotsuse koopia või taotleja pangakontojäägi väljavõte, mis näitab, et osas, mida toetus ei kata, on nõutud summa olemas);
 • Ehitusseaduse kohane ehitusluba või kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud kirjalik nõusolek. Alates 01.07.2015 on ehitusseadustikust tulenevalt nõutav ehitisteatis. 

Lisamaterjalid

Määrus „Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“
Määruse „Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ seletuskiri

 

http://kredex.ee/eraisik/eraisiku-laenud-ja-teenused/vaikeelamu/